Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

palina
23:15
1602 d38d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaheroes heroes
palina
23:14
palina
23:13
4141 a950 500

March 21 2017

palina
21:22
21:19
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska (via polskie-zdania)
Reposted fromgubolev gubolev viaVajolatt Vajolatt
palina
21:18
Reposted fromshakeme shakeme viainsidemysoul insidemysoul
palina
21:18
21:17
4236 f626 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viainsidemysoul insidemysoul
palina
21:16
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viaiga-xvl iga-xvl
palina
21:16
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viaselsey selsey
palina
21:15
2331 13a8 500
Reposted fromumorusana umorusana viainsidemysoul insidemysoul

March 20 2017

13:29
13:29
5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viavertheer vertheer
palina
13:25
13:24
1994 41be 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadraia draia
palina
13:22
7027 539d
palina
13:21
9508 b882
Reposted frompeper peper viadraia draia
palina
13:21
7078 3392
13:09
5005 9582 500

dontstrayfromthepack:

Got this cute moon phase watch today from amazon, I love it so much.

Reposted fromtosiaa tosiaa viavertheer vertheer
13:04
1630 4bd8 500

dennybitte:

waiting for the night

by Denny Bitte

Reposted fromgrompfus grompfus viaLogHiMa LogHiMa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl