Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

palina
08:14
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaszalony-virus szalony-virus
palina
08:07
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
palina
08:06
palina
08:06
1561 ce1e
Reposted frommartynkowa martynkowa viayourhabit yourhabit
palina
08:06
palina
08:06
3833 a469 500
Reposted fromsoftboi softboi vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
palina
08:06
palina
08:06

December 26 2018

palina
17:20
palina
17:19
8747 78d8 500

October 09 2018

palina
21:23
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakiks kiks
palina
21:19
palina
21:17
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viablu blu

June 22 2018

palina
19:07

April 14 2018

palina
21:01
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
palina
20:59
5446 7f28 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCarridwen Carridwen

March 19 2018

22:38
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viaczoo czoo
palina
22:37
palina
22:37
6385 b000
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaambermoon ambermoon
palina
22:37
Reposted fromambermoon ambermoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl