Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2019

palina
14:36
4972 0f3f
Reposted fromtichga tichga viatomash tomash
palina
14:34
2521 3e00 500
Reposted fromkropq kropq viachowchow chowchow
palina
14:26
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaawakened awakened
palina
14:24
South Lake Tahoe

June 21 2019

palina
21:08
Reposted fromshakeme shakeme viacoeurina coeurina
palina
21:05
palina
21:03
6163 c428 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafrique frique
palina
21:02
6510 e3bb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca
palina
21:01
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
palina
20:59

April 26 2019

palina
21:24
Reposted fromFlau Flau viablackmoth7 blackmoth7
palina
21:17
5720 94cc
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
palina
21:16
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viagrandma grandma
palina
21:15
Reposted fromshakeme shakeme vianiedoskonalosc niedoskonalosc

February 08 2019

palina
08:14
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaszalony-virus szalony-virus
palina
08:07
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
palina
08:06
palina
08:06
1561 ce1e
Reposted frommartynkowa martynkowa viayourhabit yourhabit
palina
08:06
palina
08:06
3833 a469 500
Reposted fromsoftboi softboi vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl